Monthly Archives: Czerwiec 2013

„Wiżańskie Wieści”

Ukazał się kolejny numer 
„Wiżańskich Wieści”
– gazetki internetowej redagowanej przez zespół Biblioteki Praktycznej.

http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/wiżańskie-wieści/13/6/2/

Konkurs Fotograficzny „Moja rodzina dawniej i dziś”

        Świetlica Gminna w Wiżajnach i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiżajnach są organizatorami konkursu fotograficznego „Moja rodzina dawniej i dziś”.  Celem konkursu jest promocja rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz odkrycie i ukazanie dawnych Wiżajn i okolic, ludzi, którzy odeszli, miejsc, których nie ma i wydarzeń ważnych w życiu codziennym mieszkańców oraz promocja Gminy poprzez ukazywanie jej w sposób ciekawy i oryginalny.

 Zdjęcia na komkurs należy dostarczać lub nadsyłać od 20 czerwca do 31 sierpnia 2013r.

Patronat honorowy i opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Wiżajny.

Druk zgłoszenia do Konkursu i regulamin na stronie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach

Gospodarka odpadami w gminie Wiżajny

Od 01 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie przez wyłonioną w przetargu Firmę Transportowo – Usługową EKO s.c. ul. Słoneczna 12,  16 – 404 Jeleniewo tel. 87 568 30 16.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny właściciele nieruchomości powinni gromadzić odpady w sposób selektywny w podziale na odpady suche i zmieszane.

Odpady suche tj. papier, gazety i czasopisma, tektura i kartony, tworzywa sztuczne, metalowe puszki po żywności, napojach, opakowania wielomateriałowe (tetra pak) nie ulegające biodegradacji, folia, plastikowe butelki po napojach, środkach czystości i produktach spożywczych,  zbierane będą do pojemników w kolorze żółtym lub oznaczone kolorem żółtym pozwalającym na identyfikację, odbierane jeden raz na dwa miesiące.

Odpady zmieszane tj. popiół z węgla, worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, odpady higieniczne, ceramika, lustra, szkło płaskie, zmiotki, niedopałki papierosów zbierane będą do pojemników w kolorze czarnym, ciemnoszarym, zielonym oraz brązowym, odbierane jeden raz w miesiącu.

Każdy właściciel nieruchomości powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie dla danego rodzaju odpadów pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm oraz oznakowanie zapewniające identyfikację (np. nr nieruchomości

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Gminy Wiżajny nr 33 9354 0007 0090 0900 0114 0002 w BS Sejny O/Wiżajny, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Brak uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, skutkować będzie wszczęciem postępowania egzekucyjnego, aż do windykacji należności (zajęcie wynagrodzenia, ruchomości, obciążenie hipoteką).

Odpady takie jak: opakowania szklane, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone odbierane będą od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiżajnach przy ul. Sejneńskiej 13, od poniedziałku do piątku w  godzinach od 10 do 14 oraz w soboty
od 10 do 13.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16-407 Wiżajny, tel. 87 568 83 03 lub 87 568 80 27 oraz na stronie gminy www.wizajny.pl.

źródło: wizajny.pl

piknik

Najpiękniejszy Ogród Gminy Wiżajny 2013 r.

    Do 30.06.2013 r. – przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu na Najpiękniejszy Ogród Gminy Wiżajny 2013 r. W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów zlokalizowanych na terenie Gminy Wiżajny.

Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców Gminy Wiżajny w swoich ogrodach, mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki gminy.
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Wiżajny, Świetlica Gminna Wiżajny i ODR Suwałki.Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi 21 lipca 2013roku podczas festynu pn.,,Wiżańskie klimaty promocją gminy’’

Druk zgłoszenia do Konkursu i regulamin na stronie Urzędu Gminy Wiżajny