Monthly Archives: Maj 2015

noc biblitek

 

Źródło: Biblioteka Wiżajny

VII sesja Rady Gminy Wiżajny – Ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania.

 Uprzejmie zawiadamiam, że  postanowieniem  z  dnia 22 maja 2015 r. zwołałem  na  dzień 28 maja 2015 r. (czwartek) na godz. 1100  VII sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Wiżajny oraz zasad ich używania.
 5.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

\-\Walenty Wałejko

VI sesja Rady Gminy Wiżajny

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. zwołałem na dzień 22 maja 2015 r. (piątek) na godz. 1500 VI sesję Rady Gminy Wiżajny. Sesja odbędzie się w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Porządek sesji obejmuje:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wiżajny
  do Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
  w obrębie Wiłkupie i Laskowskie gm. Wiżajny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  oraz udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wiżajny.
 14. Wolne wnioski.
 15.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko

Odjazdowy Bibliotekarz 2015

Do akcji włączamy się po raz czwarty. Promujemy Tydzień Bibliotek, partnerstwo lokalne, jazdę rowerem oraz integrację. Wzorem roku ubiegłego wybieramy trasę dłuższą ok. 15 km, wokół jeziora Wiżajny. Ruszamy spod biblioteki, przejeżdżamy Wiżajny, Burniszki, Stankuny i Wiłkupie, dojeżdżamy do stadionu gminnego. Tam czekają nas dodatkowe atrakcje: malowanie twarzy, czytanie wylosowanych fragmentów tekstów oraz slalom wśród książek. Dzięki naszym sponsorom będą też lody dla uczestników oraz ognisko z kiełbaskami. Rozjazd do domów ze stadionu.

11009134_876924269036211_670405814805228104_n

 

Źródło: Biblioteka Wiżajny

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

OBWOD1

tur 10.05.2015

ydzień bibliotek

 

źródło: Biblioteka Wiżajny