Najbliższa sesja

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 19 marca 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXIV sesji Rady Gminy Wiżajny

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z  2001 r.: Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 postanawiam:

 zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 26 marca 2013 roku  (wtorek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Kliknij na czytaj więcej,aby zapoznać się z treścią dokumentu

Proponuję następujący porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Wiżajny na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Wiżajny.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie lokali w budynku
  po byłej Szkole Podstawowej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie gminne położonych w miejscowości Smolniki
  gm. Rutka-Tartak.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu Nr 8 wraz
  z piwnicą,  pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie, znajdującego się na parterze  w budynku wielomieszkaniowym na Osiedlu Wistuć Nr 3 w Wiżajnach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiżajny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiżajny na lata
  2008-2016.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.
 17. Wolne wnioski.
 18.  Zakończenie obrad.

 

Otrzymują :

 1. Radni – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 2. Sołtysi – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 3. Mieszkańcy Gminy – zawiadomienie o zwołaniu sesji wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Dodaj komentarz