Sesja Rady Gminy Wiżajny XXVIII

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 18 września 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXVIII sesji Rady Gminy Wiżajny

                Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645)

Kliknij na Czytaj więcej

postanawiam:

 

zwołać XXVIII Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 27 września 2013 roku  (piątek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Proponuję następujący porządek sesji:

 

 1. 1.  Otwarcie.
 2. 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. 4.  Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
 5. 5.  Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta.
 6. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 7. 7.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty
  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 9. 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamionka gm. Wiżajny, stanowiącej mienie gminne.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rogożajny Wielkie gm. Wiżajny, stanowiącej mienie gminne.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Dzierwany gm. Wiżajny, stanowiącej mienie gminne.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w obrębie Bolcie
  gm. Wiżajny.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiżajny.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu najemcy garaży przy ulicy Rynek 4 w Wiżajnach.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiżajny.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Marianka gm. Wiżajny, stanowiącej mienie gminne.
 1. Wolne wnioski.
 2.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko/-/

 

Otrzymują :

 1. Radni – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 2. Wójt Gminy
 3. Sołtysi – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
 4. Mieszkańcy Gminy – zawiadomienie o zwołaniu sesji wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Dodaj komentarz