XXX Sesja Rady Gminy

 Postanowienie

Przewodniczącego Rady Gminy Wiżajny

z dnia 13 grudnia 2013 roku

w  sprawie  zwołania XXX sesji Rady Gminy Wiżajny

Kliknij na Czytaj Więcej

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645)

 

postanawiam:

 

zwołać XXX Sesję Rady Gminy Wiżajny na dzień 30 grudnia 2013 roku  (poniedziałek)
na  godz. 1000.
Sesja odbędzie się  w sali znajdującej się w budynku Straży Pożarnej w Wiżajnach.

Proponuję następujący porządek sesji:

 

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi Wójta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2022.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

9.  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wysokie gm. Wiżajny, stanowiącej mienie gminne.

10 .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

13.Wolne wnioski.

14.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Walenty Wałejko/-/

 

 

Otrzymują :

  1. Radni – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
  2. Wójt Gminy
  3. Sołtysi – odrębnymi  zawiadomieniami o zwołaniu sesji.
  4. Mieszkańcy Gminy – zawiadomienie o zwołaniu sesji wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay

Dodaj komentarz