Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1563829926.6986529827117919921875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_statpress']
INSERT INTO wp_statpress( date, time, ip, urlrequested, agent, referrer, search, nation, os, browser, searchengine, spider, feed, user, timestamp ) VALUES ( '20190722', '21:12:07', '34.229.113.106', 'p=430', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '','', 'en-us', '', '', '', 'CCBot', '', '', '2019-07-22 21:12:07' )

Uchwała w sprawie programu antyalkoholowego

Uchwała w sprawie programu antyalkoholowego


Notice: Undefined index: Print in /home/wizajnyinfo/ftp/wp-content/plugins/sociable-polska-edycja/sociable.php on line 928

uchwała Nr  XVI/75 /12

rady gminy wiżajny

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;.z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218;. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 ) w związku z  art.41  i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; zm. Nr 115, poz. 793; Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz.278; Nr 127, poz.857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622,  Nr 112, poz. 654, Nr 120. poz. 690) uchwala się co następuje:

 • § 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 • § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku, z wyjątkiem rozdziału VII załącznika do uchwały, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Walenty Wałejko

Załącznik

                                                                                              do uchwały Nr  XVI/75/12

                                    Rady Gminy Wiżajny

                                                                                                          z dnia 30 marca 2012 r.

 

 

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2012 rok

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Problemy związane z używaniem alkoholu występowały i będą występować w mniejszym lub większym zakresie w każdej społeczności, a ponieważ likwidacja tych problemów jest wręcz niemożliwa zadania określone w tym programie zmierzają w kierunku ich zmniejszenia.

Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu, działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczenie dostępności do alkoholu, leczenie osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program opiera się również na wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizując zadania gminy określone w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz.1231 z późniejszymi zmianami/, zwaną w dalszej treści ustawą, podejmuje się następujące działania zmierzające do zmniejszenia skutków nadużywania alkoholu w następującym zakresie:

 

I. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

 1. Wspieranie organizacji, instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i kościoła realizujących programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne dla osób z grupy ryzyka, posiadających problemy alkoholowe lub uzależnionych od alkoholu poprzez pomoc organizacyjną oraz dofinansowanie wybranych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 2. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z problemem alkoholowym i ich rodzin.
 3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 4. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 5. Opłacenie kosztów sądowych – opłaty stałej dotyczącej osób uzależnionych z terenu Gminy Wiżajny, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.
 6. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdu związanych z uczestnictwem w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu prowadzonej w ośrodku poza miejscem zamieszkania (dotyczy osób w trudnej sytuacji finansowej).
 7. Informowanie społeczeństwa o możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
 8. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjno – dydaktycznych dotyczących istoty uzależnień i przemocy.

 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 1. Przeprowadzenie rozeznania na terenie Gminy zjawisk, wydarzeń i wykroczeń związanych lub popełnionych w związku ze spożytym alkoholem.
 2. Objęcie opieką i fachową pomocą psychologiczną, społeczną i prawną członków rodzin alkoholowych, zwłaszcza dotkniętych problemem przemocy, maltretowania i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 4. Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz związana z tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.
 5. Współpraca z Posterunkiem Policji w Rutce – Tartak w celu zwiększenia skuteczności interwencji wobec przemocy w rodzinie i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny spowodowanych przez nadmierne nadużywanie napojów alkoholowych.
 6. Organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla poszczególnych grup zawodowych (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy służby zdrowia, funkcjonariusze policji, pracownicy GOPS, członkowie GKRPA, kuratorzy, księża) stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.
 7. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdu związanych z uczestnictwem w terapii sprawców i ofiar przemocy domowej prowadzonej w ośrodku poza miejscem zamieszkania (dotyczy osób w trudnej sytuacji finansowej).

 

 

III. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

 1. Wspieranie organizacji i dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy.
 2. Wspieranie organizacji i dofinansowanie konkursów o tematyce promującej zdrowy tryb życia realizowanych przez szkoły, bibliotekę, świetlicę, GOPS.
 3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, którzy zadeklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
 4. Finansowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji.
 5. Dofinansowanie wyposażenia bibliotek, świetlic i szkół w urządzenia i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i korzystanie z programów i materiałów w zakresie propagowania zdrowego trybu życia oraz zapobieganiu powstawania uzależnień.
 6. Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach i programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 7. Rozwój współpracy pomiędzy Policją i dyrektorami szkół w sprawie profilaktyki oraz szybkiej interwencji, będącej reakcją na zjawiska patologiczne, w tym spożywanie alkoholu przez młodzież.
 8. Finansowanie szkoleń dla członków Komisji.

 

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 1. Współpraca ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych lub stykającymi się zawodowo z tym problemem w ramach swoich obowiązków służbowych.
 2. Systematyczna współpraca z Policją w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w tym zwrot  kosztów paliwa zużytego w czasie kontroli placówek   handlowych i gastronomicznych oraz innych miejsc zagrożonych /dyskoteki, szkoły,  itp./.
 3. Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.
 4. Dofinansowanie poradnictwa specjalistycznego realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Gminy Wiżajny.
 5. Wspieranie działań WOPR Drużyny w Wiżajnach, w tym zwrot kosztów paliwa zużytego w czasie dyżurów pełnionych w okresie wakacji na jeziorze Wiżajny.
 6. Wspieranie działań Posterunku Policji w Rutce-Tartak, w tym dofinansowanie zakupu alkomatu.
 7. Finansowanie zakupu materiałów, produktów, usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniami przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela  publicznego .

 

 1. Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim, a także na kredyt lub pod zastaw.
 2. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem prokuratora. Przedstawicielami do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego są: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy dotyczącą:

a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (  z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży,

b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

 1. Rozpoznanie sytuacji osób pozostających bez pracy ( uzależnionych od alkoholu i narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych), którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
 2. Wspieranie innych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

VII. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Członkom Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł netto ( słownie: sto złotych) za udział w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych lub posiedzeniu komisji.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Środki zabezpieczające realizację programu będą pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Finansowanie zadań z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.
 3. Realizacja działań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizowana przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiżajnach przy współpracy z Urzędem Gminy w Wiżajnach, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiżajnach, Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Publicznym Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach, Biblioteką Gminną w Wiżajnach, Świetlicą Gminną w Wiżajnach oraz innymi podmiotami, którym zlecone są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_2__974818834', '1563831727', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [INSERT, UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_2__974818834', '{\"photocrati-ajax#ajax.min.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/ajax\\/static\\/ajax.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/gritter.min.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/gritter.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/css\\/gritter.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/css\\/gritter.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery.nextgen_radio_toggle.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery.nextgen_radio_toggle.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.js\",\"photocrati-frame_communication#frame_event_publisher.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/frame_communication\\/static\\/frame_event_publisher.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_related_images.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_related_images.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#common.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/common.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#trigger_buttons.css||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/trigger_buttons.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#jquery.waitforimages.js||https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/mu-plugins|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag|https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/themes\\/colormag\":\"https:\\/\\/wizajnyinfo.pl\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/jquery.waitforimages.min.js\"}', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1563831727' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__536483053'

Błąd bazy danych WordPressa: [UPDATE command denied to user 'wizajnyinfo'@'10.254.34.135' for table 'wp_options']
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '{\"photocrati-ajax#ajax.min.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/ajax\\/static\\/ajax.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/gritter.min.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/gritter.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#gritter\\/css\\/gritter.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/gritter\\/css\\/gritter.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#ngg_progressbar.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/ngg_progressbar.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#select2\\/select2.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/select2\\/select2.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery.nextgen_radio_toggle.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery.nextgen_radio_toggle.min.js\",\"photocrati-nextgen_admin#jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/jquery-ui\\/jquery-ui-1.10.4.custom.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.css\",\"photocrati-nextgen_admin#nextgen_admin_page.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_admin\\/static\\/nextgen_admin_page.min.js\",\"photocrati-frame_communication#frame_event_publisher.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/frame_communication\\/static\\/frame_event_publisher.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_display_settings.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_display_settings.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#nextgen_gallery_related_images.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/nextgen_gallery_related_images.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#common.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/common.min.js\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#trigger_buttons.css|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/trigger_buttons.min.css\",\"photocrati-nextgen_gallery_display#jquery.waitforimages.js|0\":\"\\/home\\/wizajnyinfo\\/ftp\\/wp-content\\/plugins\\/nextgen-gallery\\/products\\/photocrati_nextgen\\/modules\\/nextgen_gallery_display\\/static\\/jquery.waitforimages.min.js\"}' WHERE `option_name` = '_transient_2__536483053'